W.P.C Unnurella 滴水不沾雨傘

天文台預報嚟緊都係繼續落雨,諗起拎住把濕哂嘅遮搭車,整到自己褲腳又濕個袋又濕就覺得好煩…不過,如果用咗呢把 W.P.C Unnurella 滴水不沾嘅遮就冇呢個問題啦~ 收遮時輕輕一抖就可以將遮上嘅雨水抖走,絕對唔會整濕自己啲衫衫褲褲,又唔驚搭地鐵會 Fing 咗啲水落人地度,甚至連遮袋都慳返,夠哂..

Continue Reading →