Craftholic 奸夫福袋

真係唔係淨係得衫先有出福袋架,就連奸夫都一樣有!Craftholic 一向都有唔少支持者,平時買一隻唔平架,而家有福袋當然就抵好多啦!

今年福袋有分三款,包括內含三樣產品嘅細款,售價為 1,080円(約 HK$74),產品價值 3,200円!

中款內含五款商品,價值 8,080円,只售 3,240円(約 HK$223)!

而最大一款內含七樣商品,價值 12,700円,售價只係 5,400円(約 HK$372)!抵呀!

福袋為預購產品,預計於 1月開始發貨。
立即選購:http://bit.ly/2LgFZ5m