Combi Join 減壓揹帶

對於媽媽嚟講,一條好嘅 BB 揹帶真係非常重要。而日本公司 Combi 就獨家設計出呢條揹帶,以獨特減壓方法設計,令揹帶可以更加地服貼肩膀,達至減壓效果。仲有齊前揹、後揹、單揹同側揹嘅 4種揹法,非常實用。

立即選購