Birkenstock 低至半價-額外再減 1,500 円!

Birkenstock 真係男女都咁啱著!款式設計夠晒中性,襯成情侶裝真係一流,一於買返對喺夏天著出街啦。加埋我哋 Buyandship X GLADD 獨家聯乘買滿 5,000 円額外再減 1,500 円優惠,真係抵上加抵!

睇下點拎到減 1,500 円優惠啦 👉🏻 http://bit.ly/2M2cKCB
立即選購 🛒 http://bit.ly/2KgYFos