Obol 早餐神碗

唔鐘意啲粟米脆片浸到淋晒?呢個早餐神碗就幫到你喇!您唔再需要用兩個碗分隔,因為一個碗就可以幫您分隔開牛奶同脆片,而且仲係美國 Amazon 暢銷產品之一!

Click 入去買 🛒 http://amzn.to/2G5ZsU7