Jelly Beans 女裝鞋款 Happy Bag 福袋

Jelly Beans 向來都係 OL 同少女們嘅最愛,好多朋友都話舒服到返唔到轉頭,唔單止唔刮腳,著完後對腳唔會好攰,而且款式都好靚,而且最緊要係日本製!

今次 Happy Bag 有三個價位,分別係 7,000 円、10,000 円、15,000 円,最抵個款梗係 15,000 円啦,有成五對,除返開即係 3,000 円一對(大約 HK$210),姊妹們勿失良機,快啲買新鞋返工啦!

立即選購:http://bit.ly/2Cyfery