i See Me! 自訂圖書

想小朋友睇圖書更投入?不如將小朋友個名印落圖書,直接俾小朋友成為故事主角啦!美國 i See Me 除咗有出售各種英文故事書外,仲可以自訂圖書,將你小朋友個名/樣印落本書到,製作一本完全屬於佢嘅圖書!

另外,網店亦有出售 Puzzle、貼紙、Lunch Box 等用品,亦可以印名印樣。

立即選購:http://bit.ly/2yn3yC7