Sand-Free 防沙沙灘蓆

夏日必備!佢係一張會自動濾沙嘅神奇沙灘蓆,有幾神奇?液體、沙泥會直接穿過沙灘蓆,不留痕跡,最適合用於沙灘、戶外、露營等。容易清洗,乾淨衛生,可以多次使用。

立即選購:http://amzn.to/2nck6av
有片!Amazon 教學:http://bit.ly/1Urla8f