Discovery Kids 冒險遊戲帳篷

超級好玩!呢套冒險遊戲帳篷共有77件配件,俾小朋友充分運用自己嘅想像力組合出唔到既小堡壘,做個小小建築師,想點組合就點組合,完全由自己話事!

立即選購:http://amzn.to/2lukqVj
有片!Amazon 教學:http://bit.ly/1Urla8f