BuyandShip 快閃優惠:合併集運美國貨件 每一磅回贈 $2

conso_refund_20161208-04

除咗網店有快閃,我哋 BuyandShip 都出返個快閃 16 小時優惠!只要你由呢一刻開始12月8日19:00至12月9日11:00am(即聽日早上),登入「貨件申報管理」合併集運現有嘅美國貨件兩件或以上,即合資格每一磅回贈 2 積分(每一積分即等於港幣 $1),用來抵銷你下次的運費支出。

如你在申報貨件時有分享產品資訊以賺取積分回贈,即代表每一磅可獲回贈共 3 積分。(分享產品資訊 1 積分 + 快閃合併集運貨件 2 積分)

以兩件合共 10 磅的美國貨件為例:如你申報時有分享產品資訊,並於活動期間內合併,可獲贈共 30 積分。

立即登入合併集運貨件:http://bit.ly/1NoRm97
分享產品資訊以賺取積分回贈:http://bit.ly/2h6s4Qc


活動條款及細則:

.活動限期:2016年12月8日19:00 — 2016年12月9日11:00
.必須合併集運至少兩件貨件或以上
.必須合併集運美國貨件
.系統會自動紀錄你的會員帳戶,並會於2017年1月31日內回贈相關獎賞積分至你的會員中心帳戶中
.客戶了解並願意遵守活動的條款及細則
.如有任何爭議,BuyandShip 將保留最終決定權