Sigma 專業洗化妝掃手套

11149541-1254315830507225

Sigma-Express-Brush-Cleaning-Glove-2

img_3216

Sigma 化妝掃出名價格親民又好用,有咗呢個小法寶就可以輕易清洗各類型大小不同形狀既化妝掃。

粉底掃毛量多而且密度較高,一般都較難清洗中間內層位置。但將個 Sigma 化妝掃手套帶上手,然後根據不同坑紋既用處:WASH>RINSE>REFINE 去清洗,以後洗掃就可以更簡單輕鬆喇!

購物直通車:http://bit.ly/20d7mgF
有片!Gmarket 教學:http://bit.ly/2057RcD